Araç Muayene Gecikme Cezalarında Yeniden Düzenleme

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değerli Müşterimiz,

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan araç sahipleri, 31/12/2021 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda; (2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca) muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 gecikme bedeli yerine aşağıdaki detayda gecikme bedeli ödeyeceklerdir.

  • Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmesi gereken gecikme bedeli; Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
  • Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar; aylık %0,75 oranı esas alınacaktır.

 Söz konusu kanunun konuyla ilgili madde hükmü aşağıdaki gibidir;

9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7326 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNun 10 uncu maddesinin 6. Fıkrası

MADDE 10 – (6) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.

 Hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık Yİ-ÜFE oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik arz etmekle beraber yeni düzenlemeye göre örneğin araç muayenesi;

3 ay gecikmiş bir otomobil 56 TL gecikme cezası yerine 7 TL,

6 ay gecikmiş bir traktör 57 TL gecikme cezası yerine 5 TL,

6 ay gecikmiş bir otobüs 151 TL gecikme cezası yerine 14 TL,

1 yıl gecikmiş bir otomobil 205 TL gecikme cezası yerine 17 TL,

2 yıl gecikmiş bir kamyon 529 TL gecikme cezası yerine 41 TL,

4 yıl gecikmiş bir minibüs 820 TL gecikme cezası yerine 50 TL,

4 yıl gecikmiş bir traktör 418 TL gecikme cezası yerine 31 TL

ödeyecektir.

Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan araçlardan sadece trafikten çekildiği ve belgelenebildiği süre boyunca gecikme bedeli alınmamaktadır. Muayene süresinin kanıtlanamadığı durumlarda 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme bedeli tahsil edilmektedir.

Araç sahiplerinin düzenlemeden yararlanması için belirli bir gecikme süresi sınırı bulunmamaktadır. İlgili düzenlemeden, muayenesi 1 ay geciken araçlar da faydalanabildiği gibi, 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabilecektir. Gecikme bedeli tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılmaktadır.

 Yasalara göre araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için, araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekmektedir. Aynı Kanunla bu borçlar için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvurulması halinde yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Detaylı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın https://www.gib.gov.tr/ sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

 

testPirim A.Ş.

İş Ortaklarımız